Handelsbetingelser for tilmelding til FDF Landslejr 2022

Disse betingelser gælder ved tilmelding til FDF Landslejr 2022.
 

1. Udbyder

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF
Rysensteensgade 3
1564 København V
CVR-nr.: 22 16 78 12 

 

2. Tilmelding

Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding til landslejren skal – medmindre andet er anført – ske via tilmeldingsformular på systemet Event.it.

Ved registrering til landslejren sker der medlemstjek i FDFs medlemssystem Carla.
Der foretages tjek på medlemsnummer og fødselsdato. Det er ikke en forudsætning for deltagelse at man er medlem af FDF.

3. Priser
Alle priser på FDF.dk og disses underleverandører er i danske kroner.

4. Gebyrer
Kortgebyrer og gebyrer til billetudbyder afholdes af landsforbundet.

Tilmelder du dig efter tilmeldingsfristen, bliver der lagt et gebyr på din deltagerafgift.


5. Rejsegodtgørelse
Der tilbydes ikke rejsegodtgørelse i forbindelse med FDF Landslejr 2022. I stedet opereres der med en differentieret deltagerpris fordelt på FDFs landsdele. Det er deltagerens kreds, der afgør hvilken landsdel prisen beregnes ud fra. Tilskuddet beregnes ud fra landsdelens gennemsnitlige omkostninger ved bustransport til Sletten. 

For deltagere, der ikke deltager via et kredshold beregnes prisen ud fra hvilken landsdel deltagerens postnummer tilhører. 

 

Betaling

6a) Tilmelding via kreds/hold
Deltagere der tilmelder sig via et kreds/hold skal betale 500 kr. ved tilmelding. Der kan betales med betalingskort.
Kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse.
Beløbet bliver hævet på din konto med det samme.

Efter tilmeldingsfristen opkræves restbeløbet hos den FDF-kreds, som deltageren har tilmeldt sig igennem. Denne opkrævning er ikke afhængig af om deltageren bor på kredspladsen eller ej. 

Kredsens betalingsvilkår og -muligheder fremgår af fakturaen. Kredsens rettidige betaling af fuldt deltagergebyr til landsforbundet er en forudsætning for deltagelse på lejren.

Kredsen fastsætter selv priser og vilkår for deltagernes betaling til kredsen og et eventuelt mellemværende mellem FDF-kredsen og deltageren er landsforbundet uvedkommende.

6b) Tilmelding uden om kreds/hold
Ved tilmelding uden om kreds/hold opkræves det fulde deltagergebyr ved tilmelding. 

Der kan betales med betalingskort.
Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse.
Beløbet bliver hævet på din konto med det samme.

7. Afmelding (Fortrydelsesret)
Tilmelding til FDF Landslejr 2022 via FDF.dk og landsforbundets underleverandører er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2.
FDF yder dog fuld fortrydelsesret indtil tilmeldingsfristen. Før denne dato refunderes hele deltagerafgiften, ved ændring eller annullering af tilmeldingen.

Efter tilmeldingsfristen kan deltagerafgiften ikke refunderes.

Enhver ændring til tilmeldingen skal ske ved skriftlig henvendelse til forbundskontoret på FDF@FDF.dk.

 

8. Afbud

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen, og kredsen/deltageren er herefter forpligtet på hele deltagerafgiften.
Sygdom betragtes som gyldigt afbud, hvorefter betalingen undtagelsesvis bortfalder, såfremt sygemelding sker før lejrens start. FDF kan bede om fremvisning af lægeerklæring. En eventuel tilbagebetaling gælder udelukkende den sygemeldte og ikke dennes eventuelle børn eller øvrige familiemedlemmer eller pårørende
Ved andet afbud opretholdes et påkrav mod FDF-kredsen – eller deltageren, afhængig af om der er sket tilmelding via eller udenom kreds/hold.

Ved afbud og sygdom kontaktes forbundskontoret på FDF@FDF.dk. Kredsens holdleder orienteres altid ved afbud efter tilmeldingsfristen.

Ved tilmelding forudsættes det, at man deltager i hele lejrperioden.


9. Fotografering
FDF tager billeder før, under og efter landslejren. Disse kan offentliggøres i FDFs fysiske og digitale medier og anvendes til markedsføring af FDF og FDFs aktiviteter.
Såfremt du ikke ønsker at optræde på et billede, skal du rette henvendelse til fotografen i forbindelse med fotograferingen. Hvis du efter offentliggørelse af et billede på nettet ønsker at gøre indsigelser imod offentliggørelsen kan dette ske ved at rette henvendelse til FDF på FDF@FDF.dk, hvor du bedes oplyse hvilket billede du ønsker slettet og hvorfor.

10. Børneattester

Det er en forudsætning for deltagelse på lejren, at der er indhentet en gyldig og pletfri børneattest på alle ledere og medarbejdere over 15 år. Jf. FDFs vedtægter må en børneattest maks. være tre år gammel ved lejrens begyndelse.

Kredsen har ansvaret for at indhente børneattest på alle voksne eller ledere tilmeldt via kreds/hold. 

Landsforbundet indhenter børneattest på alle medarbejdere, udvalgsmedlemmer og øvrige deltagere, der er fyldt 15 år og som deltager uden om kreds/hold. 

 

11. Kontaktoplysninger
Som deltager på FDF Landslejr 2022 accepterer du, at FDF må kontakte deltageren og deltagerens forældre med relevante forhold relateret til deltagelse på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter arrangementet.


12. Bekræftelse på tilmelding
FDF og disses underleverandører ekspederer alle tilmeldinger hurtigst muligt.
Når vi har registreret din tilmelding, modtager du en besked via e-mail med bekræftelse af din tilmelding.


13. Ændringer
FDF forbeholder sig ret til at ændre tid, pris og indhold mv. samt ret til at aflyse landslejren, såfremt deltagerantallet eller andre forhold viser sig at blive væsentligt anderledes end forventet. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail adresse, der er opgivet ved tilmelding, ligesom der kommunikeres offentligt på FDFs officielle kanaler.

14. Force majeure
Såfremt det på grund af omstændigheder, der ikke kunne tages i betragtning af FDF i forbindelse med planlægning af FDF Landslejr 2022, såsom krig, terrortrussel, strøm- eller it-nedbrud, sygdomsepidemi eller usædvanlige vejrforhold – eller en uventet udvikling i sådanne omstændigheder – efter FDFs vurdering måtte være umuligt eller være forbundet med ekstraordinært og uventet stort besvær og store omkostninger at gennemføre lejren, er FDF berettiget til at aflyse eller afbryde arrangementet, såfremt det er påbegyndt. FDFs hovedbestyrelse vurderer og træffer med endelig og bindende virkning beslutning om, hvorvidt en omstændighed som beskrevet ovenfor skal betragtes som en force majeure begivenhed.


I tilfælde af aflysning før eller under afholdelse af lejren som følge af force majeure vil FDF refundere de beløb under deltagerafgiften, som ikke allerede er medgået til at afholde udgifter forbundet med planlægning og afvikling af landslejren. Ved hel eller delvis efterfakturering forbeholder FDF sig ligeledes ret til at fakturere de udgifter, der er medgået til planlægning og afvikling af arrangementet. FDF søger i videst mulige omfang at minimere omfanget af disse udgifter.


15. Købe- og aftaleretlige regler
Når du handler på FDF.dk og disses underleverandører, gælder herudover dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. særligt Købeloven og Forbrugeraftaleloven, dog gælder reglerne om fortrydelsesret ikke, jf. pkt. 7. 

16.  Persondata
FDF og disses underleverandører opbevarer din oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver.
Når FDF og disses underleverandører ikke har behov for dine data længere, så sletter vi dem.
Dataansvarlig er Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
Der henvises i øvrigt til FDFs privatlivspolitik, som kan findes her.

17.  Tvister
Enhver tvist om handel på FDF.dk og via FDFs underleverandører om disse vilkår, afgøres i sidste instans efter dansk ret ved de almindelige domstole.